Byggordlista

Husbranschen vimlar av fackspråk som ibland kan göra det svårt att hänga med. Här nedan har vi listat det viktigaste begreppen du bör ha koll på inför husbygget

Anslutningsavgifter
Kostnader för att ansluta sig till kommunalt/gemensamt el/tele-, VA- och
fjärrvärmenät.

Avrop
Avrop är i de flesta fallen detsamma som husbeställning.

Besiktningsman
Huset besiktigas av särskild utsedd förrättare (besiktningsman) för att konstatera om ett objekt i ett eller flera avseenden uppfyller ställda krav

Betalningsplan
Anger när resp. del av kontraktssumman skall betalas.

Färdigställandeförsäkring
Ska finnas och redovisas inför kommunen enligt plan- och bygglagen.

Byggkalkyl
Kalkyl över byggkostnaderna.

Bygglov
Tillstånd för nybyggnation av hus och eventuell sidobyggnad, lämnas skriftligt av kommunen.

Byggmästare
Ansvarig entreprenör och byggledare.

Byggkreditiv
Tillfälligt lån som ställs ut av bank under byggtiden. Särskild byggkreditränta utgår under byggnadstiden.

Byggledare
Leder entreprenadarbetet.

Byggsamråd
Kommunens genomgång av byggnationen som ska ske innan byggstart. Här deltar kommunens byggnadsinspektör, byggherren, kontrollansvarig och ibland även byggledaren.

Byggnadsnämnd
Byggnadsnämnden beslutar bl.a om tillstånd att bygga (bygglov) tillstånd att riva, tillstånd till större markarbeten samt förhandsbesked om möjligheten att få bygglov. Byggnadsnämnden utför tillsyn av att byggnaden uppförs på det sätt som lagstiftningen kräver om säkerhet, tillgänglighet etc.

Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings-, eller anläggningsarbete.

Byggstartsmöte
Komplett genomgång av entreprenadens utförande och tidsplan där byggledare, byggherre och säljare träffas innan arbetets påbörjande. Här kan beställaren ta upp ev. detaljfrågor och önskemål med byggledaren.

Delad entreprenad
Byggherren har avtal med fler än en entreprenör. Ett avtal med varje leverantör som är inblandad i husbygget.

Entreprenadkontrakt
Kontrakt mellan köpare och entreprenör om uppförande av byggnad.

Entreprenadformer

Generalentreprenad:
Avtal tecknat med en arkitekt att sköta projekteringen och en byggmästare att bygga huset efter angivna ritningar.

Delad entreprenad:
Byggherren har avtal med fler än en entreprenör. Ett avtal med varje leverantör som är inblandad i husbygget.

Totalentreprenad:
Du skriver endast ett kontrakt för hela husköpet.

Garantibesiktning
Byggherren ska själv bevaka huset under gällande garantitid (2 år) och omgående meddela i fall att något upptäcks. Om större fel upptäcks eller tvist uppstår rekommenderas att kalla till garantibesiktning. Detta sker på byggherrens begäran och bekostnad samt inom 2 år från slutbesiktning.

Handling ”Spärrfärbindelse från bank”
Köparens finansieringsbevis för husbygget.

Kontrollansvarig (KA)
Oberoende konsult som ansvarar för att bygglovet efterföljs genom upprättad kontrollplan samt att protokoll och intyg inhämtas fram till slutbesiktning. Ska enligt plan- och bygglagen utses av byggherren och godkännas av kommunen.

Kontroll- och kvalitetsplan
Kontrollplan Kvalitetsplan är en handling som anger särskilda kvalitetspåverkande åtgärder och deras ordningsföljd och de resurser som skall användas.

Lagfart
Bevis på vem som äger fastigheten (tomten)

Lagfartskostnad
Avgift som betalas till inskrivningsmyndigheten (Tingsrätten) om 1,5% av köpeskillingen på fastigheten (endast tomten vid nyproduktion).

Nybyggnadskarta
Redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan

Nyckelfärdigt (NF)
Huset är grundmålat. Allt arbete utvändigt och invändigt enl. leveransdeklaration är klart.
Bara den utvändiga färdigmålningen återstår på huset om ej annat överenskommits. Tomtens färdigställandegrad regleras separat.

Nästan Nyckelfärdigt (NNF)
Huset är grundmålat och allt arbete utvändigt är klart. Utförandet invändigt regleras i avtalet mellan leverantören och köparen.
Kunden ansvarar själv för dessa arbetsmoment. Tomtens färdigställandegrad regleras separat.

Stommonterat (SM)
Byggsatsen levereras och ihopmonteras enligt leveransdeklaration.

Byggsats (BS)
Komplett byggsats enligt leveransdeklaration. Köparen står själv för montaget.

Pantbrev
Avgift till inskrivningsmyndigheten om 2% på intecknat belopp (total lånesumma).

Produktionskalkyl
Kalkyl (för ett byggnasdobjekt) över mark och byggnadskostnad. Detta upprättas av säljaren. OBS! En boendekostnadskalkyl (månadskostnaden) bör upprättas ihop med din egna bank för ett så korrekt utförande som möjligt. Ta med ditt hus energiberäkning för att få in rätt värden i kalkylen ihop med din bankkontakt.

Slutbesiktning
Slutlig besiktning och genomgång av entreprenaden med oberoende besiktningsman. Entreprenör, byggherre och kvalitetsansvarig deltar på slutbesiktningen. Här kan byggherren ta upp ev. anmärkningar och synpunkter.

Slutbevis
Utfärdas av byggnadsnämnden när KA redovisat att samtliga arbeten enl. kontrollplan är färdigställda.

VA-lov
Erhålles från kommunen och anger att fastighetens VA-anläggning får anslutas till det kommunala VA-nätet. Söks tillstånd tillsammans med bygglovsansökan.

Välkommen att kontakta oss!

Ameli
0708-444685
ameli@huspunkten.com

Andreas
0708-203451
andreas@bysnickaren.se

Anna
0708-203452
anna@bysnickaren.se